III разред

Централна школа
III-1  Сејада Катановић, наст. разредне наставе
III-2  Аида Бећирбашић, проф. разредне наставе
III-3  Силвица Брадашевић, проф. разредне наставе

 Подручне школе
ПШ Копривна  III  Младенка Јаћимовић, проф. разредне наставе
ПШ Врањак  III-V  Огњен Секуловић, проф. разредне наставе
ПШ Дуго Поље  II-III  Митар Кршић, мастер разредне наставе
ПШ Бријестово  III  Љубица Ђурић, проф. разредне наставе
ПШ Таревци  III-V  Слађана Вуковић, проф. разредне наставе
ПШ Ботајица  III-IV  Маја Дујковић, проф. разредне наставе
ПШ Г Ријечани  II-III-IV-V  Милијана Дамјановић, проф. разредне наставе
ПШ К Требава   II-IV-V  Зоран Микић, проф. разредне наставе